ALGEMENE VOORWAARDEN 2023 - ATROPA IT SOLUTIONS BV.

Algemene voorwaarden van Atropa IT Solutions BV., kantoorhoudende te URMOND (L) en onder nummer 17177704 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1. In deze algemene voorwaarden worden met “ATROPA” aangeduid Atropa IT Solutions BV. en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen aan wie Atropa IT Solutions BV. het recht heeft verleend om deze algemene voorwaarden te hanteren en worden met “afnemer” aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand komt.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ATROPA. Uitsluitend door ATROPA schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met ATROPA niet van toepassing.

1.3. De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. ATROPA en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst

2.1. Een aanbod van ATROPA geschiedt vrijblijvend en kan door ATROPA worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 kalenderdagen na de kennisneming door ATROPA van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door ATROPA verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de afnemer gerichte – algemene – informatie, binden ATROPA niet.

2.2. Een aanbod van ATROPA is gedurende 30 kalenderdagen na de verzending daarvan door ATROPA geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door ATROPA schriftelijk is verlengd.

2.3. Indien een door de afnemer van ATROPA gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen ATROPA en de afnemer heeft geleid, is de afnemer verplicht de door ATROPA in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten aan ATROPA te vergoeden.

2.4. Indien door ATROPA een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen ATROPA en de afnemer eerst tot stand door de voorwaardelijke aanvaarding door de afnemer van het aanbod van ATROPA of door de uitvoering van een opdracht van de afnemer door ATROPA. Uitsluitend het aanbod van ATROPA respectievelijk de factuur van ATROPA voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.5. Indien door ATROPA geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding of de uitvoering van een opdracht van de afnemer door ATROPA. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door ATROPA respectievelijk de factuur van ATROPA voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.6. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door ATROPA en de afnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2.7. ATROPA heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

2.8. De afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen en/of de afnemer dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de afnemer de overeenkomst – rechtsgeldig – annuleert of ontbindt, is de afnemer verplicht krachtens de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren en aan ATROPA te vergoeden de door ATROPA in verband met het doen van het aanbod en het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten.

2.9. ATROPA heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien:

a. de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;

b. een tot het verlenen van – voorlopige – surséance van betaling aan de afnemer strekkend verzoek is ingediend;

c. een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;

d. ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder ATROPA is gelegd;

e. een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit is totstandgekomen;

f. een of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het totstandkomen van de overeenkomst zijn overgedragen;

g. de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan een of meer anderen is overgedragen.

ATROPA is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor in dit artikel 2.9. bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd.

2.10. De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

2.11. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij ATROPA ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door ATROPA gefactureerde bedragen is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 3 - Levering en afname

3.1. De levering van zaken door ATROPA geschiedt op de plaats van de onderneming van ATROPA en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. ATROPA heeft het recht te leveren aantallen in delen te leveren.

3.2. Vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door ATROPA aan de afnemer te leveren zaken geschieden voor risico van de afnemer, ook indien op vervoer-, verzend-, invoer-, uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld en/of door ATROPA en/of een hulppersoon van ATROPA verricht.

3.3. Levering van zaken door ATROPA geschiedt na betaling door de afnemer van de voor – levering van – die zaken verschuldigde bedragen.

3.4. Door ATROPA kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan ATROPA bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door ATROPA zoveel mogelijk in acht worden genomen. ATROPA is door uitsluitend het overschrijden van een leveringstermijn niet in verzuim en de afnemer kan aan uitsluitend het overschrijden van een door ATROPA kenbaar gemaakte leveringstermijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Leveringstermijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het totstandkomen van de overeenkomst buiten de macht van ATROPA ingetreden omstandigheden.

3.5. De afnemer is verplicht te leveren zaken op de overeengekomen leveringstermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van te leveren zaken geen leveringstermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht de te leveren zaken op eerste verzoek van ATROPA af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 3.5. bedoelde verplichtingen is de afnemer onmiddellijk in verzuim.

3.6. Onverminderd de artikelen 3.2. en 5. zijn door ATROPA te leveren zaken voor risico van de afnemer met ingang van het moment waaop – een hulppersoon van – de afnemer de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de afnemer om door ATROPA te leveren zaken af te nemen.

3.7. De afnemer is verplicht de deugdelijkheid van door ATROPA geleverde zaken bij de (af)levering te controleren en ATROPA bij de (af)levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de door ATROPA geleverde zaken in kennis te stellen. Door ATROPA geleverde zaken, die de afnemer of een hulppersoon van de afnemer 7 kalenderdagen na de levering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

3.8. ATROPA is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de afnemer aan ATROPA geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door ATROPA van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan ATROPA geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat ATROPA de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien ATROPA geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door ATROPA in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan ATROPA te vergoeden.

Artikel 4 - Prijs en betaling

4.1. Door ATROPA kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief kosten van vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden ATROPA niet. Aan in een tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

4.2. ATROPA heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door ATROPA te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, wisselkoersen en door de overheid opgelegde belastingen en heffingen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

4.3. De kosten van uitvoering van na het aanbod van ATROPA door de afnemer verzochte en door ATROPA aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene omstandigheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.

4.4. Facturen – waaronder pro forma facturen – van ATROPA dienen in EUR te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van ATROPA vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na de verzending door ATROPA te worden voldaan.

4.5. Indien de afnemer verschuldigde vergoedingen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer onmiddellijk in verzuim en over de openstaande vergoeding een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd. Indien de afnemer verschuldigde vergoedingen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de afnemer het bedrag van de door ATROPA te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte – waaronder de niet geliquideerde proceskosten – aan ATROPA verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van EUR 500,00 exclusief omzetbelasting.

4.6. ATROPA heeft het recht betalingen van de afnemer – ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer – eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

4.7. De afnemer heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen tegenover ATROPA op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van ATROPA tegenover de afnemer. De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele met ATROPA te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

4.8. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover ATROPA niet volledig of binnen de geldende termijn nakomt, heeft ATROPA het recht haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

4.9. De afnemer is verplicht op eerste verzoek van ATROPA de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van ATROPA te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de afnemer de voldoening van de vorderingen van ATROPA desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft ATROPA het recht haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

Artikel 5 - Voorbehoud van eigendom en rechten

5.1. Alle door ATROPA aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van ATROPA, totdat alle door de afnemer krachtens de overeenkomst voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel

4.5. verschuldigde vergoedingen, volledig aan ATROPA zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het hiervoor in dit artikel 5.1. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

5.2. Krachtens de overeenkomst te leveren of te verlenen rechten worden door ATROPA steeds aan de afnemer geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan ATROPA verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel 4.5. verschuldigde vergoedingen, volledig aan ATROPA zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 5.2. bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

Artikel 6 - Rechten van intellectuele eigendom

6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte en/of verstrekte voortbrengselen – zoals teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, technologieën en databanken – berusten uitsluitend bij ATROPA en/of haar licentiegever(s). De afnemer zal de hiervoor in dit artikel 6.1. bedoelde voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen, wijzigen en zich niet – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De afnemer zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van de hiervoor in dit artikel 6.1. bedoelde voortbrengselen verwijderen of wijzigen.

6.2. Door ATROPA ten aanzien van de hiervoor in artikel 6.1. bedoelde voortbrengselen aan de afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de voortbrengselen in strijd met de rechten van ATROPA en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De afnemer verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door ATROPA verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.

6.3. De afnemer zal ATROPA vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat ATROPA door gebruik van door de afnemer verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van ATROPA als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan ATROPA vergoeden.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

7.1. Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van ATROPA zijn beperkt door de artikelen 7.1. tot en met 7.7. De artikelen 7.1. tot en met 7.7. zijn van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van ATROPA gebaseerde vorderingen.

7.2. ATROPA is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van ATROPA aan ATROPA toe te rekenen tekortkomingen. Als aan ATROPA toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van – ongeschikte – hulpzaken en tekortkomingen, die voortvloeien uit het anders dan – correct – per post of per telefax verzenden van verklaringen en gegevens.

7.3. Aansprakelijkheid van ATROPA kan uitsluitend ontstaan, nadat de afnemer ATROPA onverwijld na de levering of – bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming – onverwijld na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en ATROPA gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

7.4. Een verplichting van ATROPA tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen prijzen, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. In geen geval zal de door ATROPA verschuldigde vergoeding voor directe schade meer dan EUR 50.000,00 bedragen. ATROPA is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade – zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd en/of het missen van financieel voordeel – te vergoeden. Een verplichting van ATROPA tot het vergoeden van schade door dood, lichamelijk letsel of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR 500.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis zal worden beschouwd.

7.5. De afnemer zal ATROPA vrijwaren van vorderingen van derden – zoals werknemers en (andere) hulppersonen – die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens de overeenkomst door ATROPA geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. De afnemer zal ATROPA vrijwaren van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de afnemer aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door ATROPA aan de afnemer geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door door ATROPA geleverde zaken.

7.6. Indien door werknemers en/of (andere) hulppersonen van ATROPA ten behoeve van de afnemer werkzaamheden buiten een onderneming van ATROPA en/of met door de afnemer beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de afnemer tegenover die werknemers en (andere) hulppersonen de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de afnemer ATROPA zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en (andere) hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de afnemer van de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichtingen door de afnemer.

7.7. De afnemer staat er voor in dat door ATROPA te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht – zoals onder meer de AVG. De afnemer zal ATROPA vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door ATROPA verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking het geldende recht – zoals onder meer de AVG en/of daaruit voortvloeiende rechten – worden geschonden.

Artikel 8 - Overmacht

8.1. Indien ATROPA door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien ATROPA door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) ATROPA en/of (andere) hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

8.2. Indien ATROPA door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de afnemer tegenover ATROPA geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken. 

Artikel 9 - Vertrouwelijke informatie en non-concurrentie

9.1. De afnemer staat er voor in dat derden niet – door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen – kennis – kunnen – nemen van door ATROPA verstrekte, van ATROPA betrokken en uit het uitvoeren van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geachte vertrouwelijk te zijn indien die informatie door ATROPA als zodanig is aangeduid.

9.2. De afnemer zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst zonder toestemming van ATROPA geen werknemers en/of andere hulppersonen van ATROPA in dienst nemen en zich onthouden van iedere betrokkenheid bij economische activiteiten van werknemers en/of andere hulppersonen van ATROPA, die betrokken zijn geweest bij – het uitvoeren van – de overeenkomst.

Artikel 10 - Algemeen

10.1. Als rechtsgeldige verklaringen en rechtshandelingen in de schriftelijke vorm kunnen uitsluitend worden beschouwd correct per post en/of per telefax verzonden verklaringen en rechtshandelingen.

10.2. De afnemer zal ATROPA op de hoogte houden van de juiste en NAW-gegevens van de afnemer en ATROPA onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW-gegevens van de afnemer.

10.3. Aanbiedingen van en overeenkomsten met ATROPA worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met ATROPA niet van toepassing.

10.4. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

10.5. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

10.6. Indien ATROPA een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang voor de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen” van toepassing indien ATROPA diensten verleent, onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen in het hoofdstuk “Ontwikkeling, gebruik en onderhoud van computerprogrammatuur”.

Artikel 11 - Meer leveranciers

11.1. Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met door anderen verrichte en/of te verrichten diensten en/of door andere geleverde en/of te leveren zaken, is de afnemer verplicht ATROPA daarvan vóór het totstandkomen van overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de namen van de andere leveranciers.

Artikel 12 - Uitvoering

12.1. ATROPA is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door ATROPA schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures.

12.2. Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft ATROPA het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de afnemer de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

12.3. ATROPA is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de afnemer op te volgen, indien ATROPA die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de afnemer tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. ATROPA is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De afnemer is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan ATROPA een door ATROPA op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende – vergoeding verschuldigd.

12.4. ATROPA heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door een of meer anderen – dan een of meer bepaalde personen – met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.

Artikel 13 - Wijzigingen en meerwerk

13.1. Indien ATROPA op verzoek of met voorafgaande toestemming van de afnemer buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de afnemer aan ATROPA een door ATROPA op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende – vergoeding verschuldigd. ATROPA is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

13.2. De afnemer aanvaardt dat door het verrichten van buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden in de zin van artikel 13.1. het volbrengen van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.

ONTWIKKELING, GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN COMPUTERPROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling, gebruik en onderhoud van computerprogrammatuur” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang voor de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen” en het hoofdstuk “Dienstverlening” van toepassing indien ATROPA in opdracht van de afnemer computerprogrammatuur ontwikkelt en/of ATROPA in opdracht van de afnemer computerprogrammatuur aan de afnemer verstrekt. De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling, gebruik en onderhoud van computerprogrammatuur” bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een verwerkingseenheid leesbare vorm en vastgelegd op voor een verwerkingseenheid leesbare drager en op de daarbij behorende voortbrengselen.

Artikel 14 - Ontwikkeling van computerprogrammatuur

14.1. ATROPA is verplicht de tot het ontwikkelen van programmatuur strekkende opdracht naar beste kunnen en met zorg uit te voeren op basis van door de afnemer schriftelijk verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de afnemer instaat en aan de hand van bij het totstandkomen van de overeenkomst schriftelijk vastgelegde functionele specificaties.

14.2. ATROPA heeft het recht, maar is niet verplicht de juistheid, volledigheid en consistentie van door de afnemer verstrekte gegevens en functionele specificaties te onderzoeken en heeft het recht de uitvoering van de overeengekomen opdracht op te schorten, totdat de afnemer door ATROPA geconstateerde onvolkomenheden heeft hersteld.

Artikel 15 - Gebruik van computerprogrammatuur

15.1. Onverminderd de artikelen 6. en 18. heeft de afnemer het niet exclusieve recht krachtens de overeenkomst aan de afnemer verstrekte programmatuur uitsluitend tijdens de duur en met inachtneming van de overeenkomst te gebruiken op de verwerkingseenheden en voor de aansluitingen, waarvoor het gebruiksrecht is verleend. Indien omtrent de verwerkingseenheden en de aansluitingen niets is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en de aansluitingen, die bij het eerste gebruik op de verwerkingseenheid zijn aangesloten, als verwerkingseenheid en aansluitingen, waarvoor het gebruiksrecht is verleend. Het gebruiksrecht van de afnemer omvat uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

15.2. Het gebruiksrecht ten aanzien van krachtens de overeenkomst aan de afnemer verstrekte programmatuur is niet vatbaar voor overdracht. De afnemer heeft noch het recht – dragers van – de programmatuur te verkopen, te verhuren, te vervreemden, aan derden te verstrekken, ten behoeve van derden te gebruiken, noch het recht op – dragers van – de programmatuur beperkte rechten te vestigen.

15.3. De afnemer is verplicht bij het einde van het gebruiksrecht alle – dragers van de – krachtens de overeenkomst ontwikkelde en/of verstrekte programmatuur aan ATROPA af te geven.

Artikel 16 - Aflevering, installatie en acceptatie

16.1. ATROPA is verplicht krachtens de overeenkomst aan de afnemer te verstrekken programmatuur overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties af te leveren en – indien dat bij het totstandkomen van de overeenkomst is overeengekomen – te installeren. De afnemer wordt geacht de programmatuur hebben aanvaard bij de aflevering of – indien installatie van de programmatuur door ATROPA is overeengekomen – bij het voltooien van de installatie. De programmatuur en de daarmee verband houdende voortbrengselen worden eenmalig aan de afnemer ter beschikking gesteld. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst heeft de afnemer niet een recht op het afleveren of anderszins verstrekken van de broncode en technische documentatie van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en/of verstrekte programmatuur. Indien de afnemer krachtens de overeenkomst wel een recht heeft op het afleveren of anderszins verstrekken van de broncode en technische documentatie gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden met betrekking tot programmatuur onverminderd met betrekking tot de broncode en de technische documentatie.

16.2. Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst een acceptatietest van de krachtens de overeenkomst aan de afnemer te verstrekken programmatuur is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 kalenderdagen met ingang van de levering of – indien installatie van de programmatuur door ATROPA is overeengekomen – met ingang van het voltooien van de installatie. De afnemer heeft tijdens de testperiode niet het recht de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst een acceptatietest is overeengekomen, wordt de afnemer geacht de programmatuur te hebben aanvaard bij het einde van de testperiode of – indien tijdens de testperiode fouten in de zin van het niet voldoen aan de functionele specificaties naar voren zijn gekomen – bij het voltooien van het herstel van de fouten. Indien de afnemer de programmatuur tijdens de testperiode voor productieve of operationele doeleinden gebruikt, wordt de afnemer geacht de programmatuur met ingang van het begin van dat gebruik te hebben aanvaard.

16.3. Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst een acceptatietest is overeengekomen en uit de acceptatietest fouten – in de zin van het niet voldoen aan de functionele specificaties – naar voren komen, die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, wordt de testperiode onderbroken, totdat de belemmering is opgeheven.

16.4. Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst een acceptatietest is overeengekomen en uit de acceptatietest fouten – in de zin van het niet voldoen aan de functionele specificaties – naar voren komen, zal ATROPA zich naar beste kunnen inspannen deze fouten – mits voor het einde van de testperiode door de afnemer schriftelijk aan ATROPA gemeld – binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij ATROPA het recht heeft tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. ATROPA garandeert niet dat fouten hersteld of verbeterd zullen worden.

16.5. De afnemer heeft niet het recht acceptatie van de programmatuur te weigeren op gronden, die geen verband houden met de bij het totstandkomen van de overeenkomst schriftelijk vastgelegde functionele specificaties en evenmin op grond van het bestaan van kleine fouten, die aan het gebruik van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden niet in de weg staan.

16.6. Het niet accepteren van een bepaalde fase en/of een bepaald onderdeel staat niet in de weg aan acceptatie van een andere fase en/of een ander onderdeel.

16.7. De artikelen 3. en 5.1. gelden ten aanzien van krachtens de overeenkomst door ATROPA te leveren gegevensdragers, die zijn voorzien van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door ATROPA te verstrekken programmatuur.

Artikel 17 - Onderhoud van programmatuur

17.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is ATROPA niet verplicht krachtens en/of in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en/of verstrekte programmatuur te onderhouden. ATROPA is niet verplicht na het totstandkomen van een tot het ontwikkelen en/of verstrekken van programmatuur strekkende overeenkomst een tot onderhoud van die programmatuur strekkende overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden.

Artikel 18 - Rechten van intellectuele eigendom

18.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en/of verstrekte programmatuur en daarbij behorende voortbrengselen – zoals onder meer analyses en documentatie – behoren uitsluitend toe aan ATROPA en/of haar licentiegever(s). De afnemer zal de hiervoor in dit artikel 18.1. bedoelde programmatuur en voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De afnemer zal aanduidingen omtrent de rechten van intellectuele eigendom niet uit en van de hiervoor in dit artikel 18.1. bedoelde programmatuur en voortbrengselen verwijderen of wijzigen.

18.2. Door ATROPA ten aanzien van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en/of verstrekte programmatuur en daarbij behorende voortbrengselen aan de afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend de in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de programmatuur en/of voortbrengselen in strijd met de rechten van ATROPA en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De afnemer verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door ATROPA verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.

18.3. Krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door ATROPA ontwikkelde en/of verstrekte programmatuur en daarbij behorende voortbrengselen worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van ATROPA en/of haar licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 9.1. (eerste zin) geldt. De afnemer zal aanduidingen in en/of op de programmatuur en/of voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.

18.4. ATROPA heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en/of verstrekte programmatuur. De afnemer zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en/of verstrekte programmatuur niet verwijderen of ontwijken.

18.5. Indien de afnemer niet een recht heeft op levering door ATROPA van een reservekopie, heeft de afnemer het recht één reservekopie van de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst aan de afnemer verstrekte programmatuur te maken. Onder reservekopie wordt verstaan een van de programmatuur voorziene gegevensdrager ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke en van dezelfde aanduidingen voorziene kopie van het oorspronkelijke exemplaar te zijn.

18.6. Indien en voorzover krachtens en/of in het kader van de overeenkomst programmatuur is en/of voortbrengselen aan de afnemer zijn verstrekt, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan ATROPA toebehoren, gelden ten aanzien van die programmatuur en/of voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De afnemer aanvaardt de in dit artikel 18.6. bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de afnemer kennis heeft kunnen nemen door ATROPA te verzoeken die aan de afnemer te verstrekken.

18.7. Onverminderd artikel 7. zal ATROPA de afnemer vrijwaren voor vorderingen van derden op basis van de stelling dat de afnemer door gebruik van de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door ATROPA ontwikkelde programmatuur en voortbrengselen, rechten van intellectuele eigendom van die derden schendt, indien de afnemer ATROPA onverwijld schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, de behandelingen van die vordering volledig aan ATROPA overlaat en instructies van ATROPA ten deze opvolgt. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voorzover de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door ATROPA ontwikkelde programmatuur door een ander dan ATROPA is gewijzigd. Indien de hiervoor in dit artikel 18.7. bedoelde schending van rechten van intellectuele eigendom in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door ATROPA onherroepelijk wordt erkend, zal ATROPA hetzij de betrokken programmatuur van de afnemer terugnemen tegen (terug)betaling van de verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, hetzij de afnemer in staat stellen om de betrokken programmatuur of functioneel gelijkwaardige programmatuur met instandhouding van de overeenkomst te blijven gebruiken. ATROPA is niet andere en/of verder strekkende zin aansprakelijkheid en/of verplicht de afnemer te vrijwaren.

VERKOOP VAN APPARATUUR

De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang voor de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen” van toepassing indien ATROPA apparatuur aan de afnemer verkoopt, onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen in het hoofdstuk “Ontwikkeling, gebruik en onderhoud van computerprogrammatuur” ten aanzien van besturingsprogrammatuur in de apparatuur.

Artikel 19 - Installatie

19.1. Indien dat schriftelijk is overeengekomen zal ATROPA aan de afnemer verkochte apparatuur – laten – installeren.

19.2. De afnemer is verplicht vóór de (af)levering van verkochte apparatuur een voor de installatie geschikte plaats en voor het functioneren van de apparatuur vereiste faciliteiten – zoals bekabeling en (andere) telecommunicatiefaciliteiten – ter beschikking te stellen.

Artikel 20 - Apparatuur van toeleveranciers

20.1. Indien ATROPA door anderen geproduceerde en/of van anderen betrokken apparatuur aan de afnemer levert, gelden ten aanzien van – de deugdelijkheid van – die apparatuur de voorwaarden van de producent respectievelijk de toeleverancier van de apparatuur naast en met voorrang voor de overeenkomst tussen ATROPA en de afnemer (inclusief deze algemene voorwaarden).